Tag: પેડી ટ્રાન્સ પ્લાન્ટર

રોપા રોપવાનું મશીન માટે સહાય યોજના । Scheme for Paddy T...

A rice transplanter is a specialized transplanter fitted to transplant rice seed...