Tag: રોપા રોપવાનું સાધન

રોપા રોપવાનું મશીન માટે સહાય યોજના । Scheme for Paddy T...

A rice transplanter is a specialized transplanter fitted to transplant rice seed...