યોજનાઓ

પીમ વિશ્વકર્મા યોજના |PM Vishvakarma Yojana

કોઈ કારીગરોને સાચી દિશા અને મદદ નથી મળતી, તેથી વિશ્વકર્મા કુશળતાની યોજના આ દિશાન...

સનેડો માટે સહાય યોજના । Scheme for Sanedo

ગુજરાત સરકાર ખેડૂતના હિતમાં અવિરત પણે કામ કરી રહી છે. આ માટે અનેક યોજના બહાર પાડ...

બ્રશ કટર સાધનો માટે સહાય યોજના । Scheme for Brush Cutter

A brushcutter is a powered garden or agricultural tool used to trim weeds, small...

માનવ સંચાલીત કાપણીનું સાધન (સાઇથ ) માટે સહાય યોજના । Sc...

Scythes were used to manually cut crops or grass at harvest time. They replaced ...

માલ વાહક વાહન માટે સહાય યોજના । Scheme for Carry Van

A van is a small or medium-sized road vehicle with one row of seats at the front...

લણણીના સાધનો માટે સહાય યોજના । Scheme for Harvesting Tools

The hand sickle is used to harvest crops like wheat, maize, barley, pulses and g...

હોલ ખોદનાર સાધનો માટે સહાય યોજના। પોસ્ટ હોલ ડિગર। Schem...

Post hole Digger is a tool used to dig holes in the ground, for general purposes...

બટાકા વાવવાનું સાધન(પોટેટો પ્લાન્ટર)માટે સહાય યોજના । S...

A potato planter is a farm implement for sowing seed potatoes. Hand potato plant...

બટાકા ખોદનાર સાધન માટે સહાય યોજના । પોટેટો ડીગર। Scheme...

Solis potato digger can be used for harvesting potatoes very easily due to its e...

અન્ય ઓજાર/સાધન માટે સહાય યોજના । Scheme for Agriculture...

Scheme for Agriculture Tools/Equipment । ખેતીના ઓજાર માટે સહાય । અન્ય ઓજાર/સાધન ...

કલ્ટીવેટર માટે સહાય યોજના Scheme for Agriculture Cultiv...

Tillage with cultivators equipped with tree-detecting sensors is often performed...

પાક મૂલ્યવૃધ્ધિ સાધન માટે સહાય યોજના । Scheme for Agric...

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઓજાર/સાધન માટે સહાય યોજના ચલાવવામાં આવી છે. પાક મૂલ્યવૃધ્ધિ ...

મગફળી ખોદવા માટે સાધન સહાય યોજના । Scheme for Agricultu...

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઓજાર/સાધન માટે સહાય યોજના ચલાવવામાં આવી છે. ગ્રાઉન્ડનટ ડીગર ...

ઇલેક્ટ્રિક ચાફ કટર મશીન માટે સહાય યોજના । Scheme for El...

A Chaff Cutting Machine Is a Mechanical Device for Cutting Straw or Hay into Sma...

ટ્રેક્ટર દ્વારા સંચાલિત ચાફ કટર મશીન માટે સહાય યોજના । ...

A Chaff Cutting Machine Is a Mechanical Device for Cutting Straw or Hay into Sma...

રોપા રોપવાનું મશીન માટે સહાય યોજના । Scheme for Paddy T...

A rice transplanter is a specialized transplanter fitted to transplant rice seed...

તમામ પ્રકાર ના હળ માટે સહાય યોજના । Scheme for Ploughs

a large farm tool which is pulled by a tractor or by an animal. A plough turns t...

તમામ પ્રકાર ના રોપણ સાધન માટે સહાય યોજના । Scheme for P...

A planter is a farm implement that is usually towed behind a tractor. It is foun...

પાવર ટીલર માટે સહાય યોજના । Scheme for Power tiller

Power Tiller helps in preparing the soil, sowing seeds, planting seeds, adding &...

પાવર થ્રેસર માટે સહાય યોજના । Scheme for Power Thresher

Thresher is a machine to separate grains from the harvested crop and provide cle...

Pandit Din Dayal Awas Yojana 2023-24 last date

Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana | (Housing Scheme) Related true News : A b...